DM20型(DM20 Type)
Type Dimension(mm)
D H α1(0) α2(0)
DM2312A
DM2312B
DM2314A
DM2314B
12.0
12.5
14.0
14.0
22.0
25.0
22.0
25.0
56
56
56
56
48
48
48
48