DM20型(DM20 Type)
Type Dimension(mm)
D H r α1(0) e
DM2009
DM2012A
DM2012B
DM2018
9.0
12.0
12.0
18.0
16.0
18.0
20.0
32.0
1.0
1.5
1.5
1.5
90
82
82
82
1.0
1.0
1.5
2.0